15-06-2021

Introductie routekaart monitor: inzicht in energiegebruik op weg naar Parijs

Met de Routekaart Monitor kunnen we routekaarten voor gebouwen monitoren richting de klimaatdoelen. En de voortgang borgen richting bevoegd gezag en eigen organisatie. Monitoren kan in het algemeen twee hoofddoelen dienen: bewustwording van de gebruikte energie en nagaan of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben.
Introductie routekaart monitor: inzicht in energiegebruik op weg naar parijs
De bewustwording van het energiegebruik kan zowel laag- als hoogfrequent worden gemeten. Al bij één meetwaarde van het energiegebruik per jaar ontstaat een eerste inzicht in de energieprestatie van een gebouw – en daarmee een gerichtheid om dit te verbeteren. Bij frequente metingen kan er incidenteel piekverbruik worden getraceerd en aangepakt. Als er live data van energiegebruik beschikbaar is, dan kan dit een ingang zijn voor analyses per dagdeel en de optimalisatie van meet- en regelsystemen van gebouwinstallaties. Daarbij wordt het interessant te beschikken over energiegebruik per gebouwdeel.
Voor controle en bijsturing op realisatie van energietransitie kan worden volstaan met laagfrequente meting van het energiegebruik per energiedrager per gebouw, waar de maatregelen ter verduurzaming worden getroffen. Met de energiedata kan worden nagegaan of in de kwartalen na het nemen van de energiebesparende maatregelen of een energietransitie het energieverbruik conform berekeningen is afgenomen – en daarmee de CO2-emissie. Hierbij is het van belang dat er per gebouw in de portefeuille maatregelen zijn overwogen, gekozen en geïmplementeerd volgens een scenario met een omschreven verduurzamingsambitie: het doel waar de routekaart naar toe leidt.
Introductie routekaart monitor: inzicht in energiegebruik op weg naar Parijs

Van de maatregelen die in een jaar per gebouw worden geïmplementeerd, moet duidelijk zijn wat daarvan de energetische bijdrage per energiedrager is aan het realiseren van de ambitie. Die impact van de maatregelen kan vervolgens worden gemonitord. Daartoe is het nodig om van deze maatregelen de effecten vast te stellen: energiebesparing, CO2-emissiereductie, energiekostenbesparing, investering, jaar van implementatie. Dit heeft een logische samenloop met geplande momenten van onderhoud, renovatie, restauratie of vervanging.

Voor zowel bewustwording als het bijsturen van energietransitie kan per tijdseenheid door een API-koppeling te maken met slimme meters. Ook is het mogelijk de meterstanden uit een excel in te lezen. En vervolgens de geprognotiseerde energiereducties te confronteren met het werkelijk energieverbruik.
Naast het monitoren van het energiegebruik kan ook de financiële besteding versus de financiële planning (al dan niet geïndexeerd) worden gemonitord gedurende het bewandelen van de verduurzamingsroute. Zo wordt monitoring een communicatiemiddel in de bewustwording van de verduurzaming en houdt men controle op het behalen van de doelstelling van de energietransitie. Daarnaast geeft onze monitoringstool een Kanban planning over welke maatregelen nog moeten worden uitgevoerd, welke momenteel worden uitgewerkt en welke nog staan gepland.

Voor onze routekaart monitor gebruiken we onderliggende structuur van de ISO50001 Energiemanagement. Daarnaast is onze routekaart compliant met de handleidingen voor routekaarten zorg, care, MBO/HBO, Universiteiten en gemeentelijk vastgoed. Bij gebruik krijgt u ontheffing voor de EML en EED audit.

Onze nieuwe monitoringstool is eenvoudig te gebruiken als u al een routekaart heeft opgesteld. Of in combinatie met het product dynamische routekaart. Daarnaast is deze tool inzetbaar om gebouwen te benchmarken en het overzicht te bewaren over de sector. Hiermee wordt invulling gegeven aan de maatschappelijke wens om controle te krijgen over de energietransitie.

Zo wordt monitoring een communicatiemiddel in de bewustwording van de verduurzaming en houdt men controle op het behalen van de doelstelling van de energietransitie.

Introductie routekaart monitor: inzicht in energiegebruik op weg naar Parijs
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...