23-10-2023

Definitieve gunning MIRT-verkenning OV-knooppunt Schiedam 

Op 4 oktober heeft de gemeente Schiedam de opdracht voor de MIRT-verkenning OV-Knooppunt Schiedam Centrum definitief gegund aan het consortium bestaande uit Royal HaskoningDHV, Benthem Crouwel Architects, AT Osborne en West 8.
Luchtfoto spoorgebied Schiedam

foto door Roel Dijkstra

Deze studie naar het stationsgebied van Schiedam Centrum, het knooppunt van openbaar vervoer, is onderdeel van het Meerjarenprogramma Ruimte, Infrastructuur en Transport, MIRT. De Rijksoverheid, Provincie Zuid-Holland, MRDH, ProRail, NS en de betrokken gemeenten hebben in november 2022 geld gereserveerd voor zowel deze MIRT-verkenning als de realisatie van de nog uit te werken verbeterplannen. De studie moet bepalen hoe de oude spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht en vier bestaande stations, waaronder station Schiedam Centrum, kunnen worden voorbereid op de toekomst. De planning is dat eind 2024 een eerste selectie van kansrijke oplossingen ligt.

Transitie naar een dynamisch mobiliteitsknooppunt

De ontwikkeling van Knooppunt Schiedam Centrum biedt kansen voor de stad. Het stationsgebied moet een dynamisch mobiliteitsknooppunt worden. Denk aan verbeteringen op punten als overzichtelijkheid, toegankelijkheid, bereikbaarheid, sociale veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van het stationsgebouw en de omgeving. “Deze ambities vragen om heldere afwegingen hoe het station en het gebied er omheen moet worden aangepakt”, aldus wethouder Laan (gebiedsontwikkeling SchieDistrict).

Het stationsgebied dient een prettige en logische verbinding te worden die de barrière slecht die de spoorbundel hier vormt, en die toegerust is op de te verwachte reizigersstromen. Een station dat zich op volwaardige wijze richt op zijn omgeving, zodat het optimaal aansluit op de (toekomstige) omgeving. Het consortium zal daarom de routes tussen de verschillende OV-onderdelen, zoals trein, metro, tram en bus, in ogenschouw nemen. Bovendien staat de bereikbaarheid van het station voor fietsers en voetgangers centraal in deze studie, evenals een herinrichting van het busstation op de Horvathweg. 

Namens het consortium stelt Anton van der Sanden verheugd:

"Samen met onze partners gaan we werken aan de belevingskwaliteit en veiligheid voor de reizigers, inwoners en bezoekers van Schiedam. De plannen zullen worden ontwikkeld met intensieve participatie van de belanghebbenden; stakeholdermanagement speelt een belangrijke rol. De verschillende losstaande vervoerseilanden die nu station Schiedam Centrum vormen, zullen op een duurzame manier transformeren tot een eenduidig en dynamisch mobiliteitsknooppunt, zodat OV-knooppunt Schiedam Centrum op het gebied van wonen (verdichten), economie (werken en een leven lang ontwikkelen) en mobiliteit (goede bereikbaarheid) in de toekomst aansluit op de plannen voor verstedelijking, leefbaarheid, veiligheid en maatschappelijke inclusie. Het project zal een katalysator zijn voor stedelijke ontwikkelingen en een grote stap voorwaarts naar een gezonde stad."
Anton van der Sanden Directeur Mobiliteit & Infrastructuur bij Royal HaskoningDHV
Anton

Achtergrond MIRT-verkenning Schiedam

De Oude Lijn tussen Dordrecht en Leiden is de spoorlijn die de steden in de zuidelijke Randstad met elkaar verbindt. Tot 2030 worden langs of vlakbij deze spoorlijn circa 170.000 woningen gebouwd, evenals kantoren, bedrijven, zorg- en onderwijsclusters. Om die verstedelijking te laten slagen, zijn afspraken nodig over optimale duurzame bereikbaarheid. Zonder efficiënt, snel en duurzaam opererend openbaar vervoer is het creëren van meer woningen en ruimte om te werken in dit deel van de Randstad niet mogelijk. Schiedam heeft samen met de partners in de Verstedelijkingsalliantie de afgelopen jaren hard gewerkt aan kansen op financiering vanuit Rijk en regio. Dankzij de Rijksbijdrage kan het Schiedamse onderdeel van de MIRT-verkenning in Schiedam nu van start.
Vragen over de  Infrastructuur sector - Neem contact op met onze infra experts

Vragen over de Infrastructuur sector

Neem contact op met onze infra experts

Language is changing...