26-09-2023

Onderzoek erosiebestendigheid met de overslagsimulator

Maandag 25 september 2023 was de starthandeling van dit innovatieproject. Met een golfoverslagsimulator bootsen we extreem weer na om te onderzoeken hoeveel erosie er plaatsvindt op de plaatsen waar de dijk overgaat van grasmat in een asfaltweg of berm. Ook worden er testen uitgevoerd met innovatieve oplossingen voor dijkversteviging zonder dat deze opgehoogd moet worden.
Golfoverslagsimulator voor erosiebestendigheid bij Lelystad
Dit onderzoek is een samenwerking met onze opdrachtgever, Zuiderzeeland, en heeft als doel de erosiebestendigheid van dijkovergangen te verbeteren. Dit zijn de ‘zwakkere’ plekken in de dijk zoals een knik in het binnentalud en de aansluiting tussen een asfaltweg en de grasmat.

Onze rol is het ontwerpend onderzoek, het begeleiden van de testen en het vertalen van de testresultaten in nieuwe richtlijnen. Alles in samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland, HKV, Jentsje van der Meer en Fugro.

Jan ValkProjectleider

De erosiebestendigheid heeft met name bij zee- en meerdijken een grote invloed op de benodigde hoogte bij een dijkversterking. In dit onderzoek testen we met een golfslagsimulator de mate van erosiebestendigheid van deze plekken tijdens extreme weersomstandigheden. Ook testen we innovatieve maatregelen om de dijkovergangen te versterken. Bij een positieve uitkomst van de testen kan dit betekenen dat met name de nederlandse zee- en meerdijken in sommige gevallen in mindere mate hoeven te worden opgehoogd. Daarmee is dit een belangrijke kennisontwikkeling die bijdraagt aan meer inzicht over de sterkte van dijken in heel Nederland. Doel is de proefresultaten te vertalen naar een landelijke toepasbare Onderhoud, Beoordeling en Ontwerp Richtlijn (OBOR). In het kader daarvan worden de fysieke testen ook uitgebreid met modeltesten (Coastal Foam), een unieke en wereldwijd toepasbare modellering van Royal HaskoningDHV die golfgedrag voorspeld. We kunnen hiermee het toepassingsbereik van de proeven vergroten. Ook analyseren we de database van alle eerdere testen die vanaf 2007 zijn uitgevoerd met de overslagsimulator.  

De proefresultaten en het OBOR zijn straks openbaar beschikbaar voor alle ontwerpers en beheerders. Afhankelijk van de uiteindelijke proefresultaten verwachten we ook een doorwerking in het lopende programma Beoordelingsinstrumentarium (BOI) voor dijken in Nederland.   
 
Doelstellingen van het project: 

  • Het onderzoek toepasselijk maken voor alle dijken in Nederland 
  • Testen en ontwerpen van (innovatieve) erosiebestendige overgangen 
  • Bijdragen aan kennisontwikkeling als het gaat over de werkelijke sterkte van dijken.

 

Bekijk hier het filmpje van ZZL met een uitleg over de proeven:

Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Language is changing...