Betere doorstroming en bereikbaarheid Groningen

Flowtack van Royal HaskoningDHV gaat op een belangrijke doorgaande route in Groningen zorgen voor betere doorstroming en bereikbaarheid.
Ontdek Flowtack
Verkeerslichten Flowtack

Betere doorstroming op complex kruispunt

De kruising Bedumerweg-Asingastraat maakt deel uit van een belangrijke route van en naar het centrum van Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De intelligente verkeersregelinstallatie van het kruispunt wordt voorzien van Flowtack om de afwikkeling van het verkeer verder te optimaliseren. Doel is een betere doorstroming en kortere wachttijden voor de verschillende weggebruikers: autoverkeer, bussen en fietsers.

Het kruispunt heeft zowel hoofdrijbanen als ventwegen. De soepele verkeersafwikkeling, met zo kort mogelijke wachttijden, is belangrijk voor zowel personenauto’s en vrachtverkeer als voor openbaar vervoer en de grote aantallen fietsers die de studentenstad doorkruisen. De route waarop de kruising ligt, is onderdeel van het regionale hoofdwegennet waarop adaptief verkeersmanagement vanuit Live Traffic Groningen toegepast wordt. Ook het behouden van de prioriteit voor hulpdiensten is op deze kruising van belang. De technologie van Flowtack kan zich in het bijzonder in deze complexe dynamiek bewijzen.

Smart mobility

Flowtack sluit naadloos aan op de doelen van Hive.mobility, het innovatiecentrum op het gebied van mobiliteit in Noord-Nederland. Kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, bedrijven, ondernemers en non-profit organisaties werken hierin samen aan de mobiliteit van de toekomst – slim en duurzaam.

Continu en realtime

Flowtack van Royal HaskoningDHV, is een innovatieve oplossing voor het aansturen van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI) die vraag en aanbod van verkeer continu en analyseert en realtime in de cloud op elkaar afstemt, en verschillende verkeersstromen op netwerkniveau voorspelt en optimaliseert. De data zijn optimaal beveiligd.

Mobiliteitstransitie

De gemeente Groningen werkt onder het motto ‘Groningen Goed op Weg’ aan haar visie op de mobiliteitstransitie. Meer verkeer vraagt meer ruimte, maar de stad wil ook een aantrekkelijk leefklimaat bieden én in 2035 CO2-neutraal zijn. Flowtack kan zich daarbij bewijzen als de toekomst van effectief en efficiënt verkeersmanagement.

Lagere kosten

Belangrijk voor gemeenten is dat, dankzij de omschakeling naar iVRI’s met Flowtack, de total cost of ownership daalt. Dankzij de continue optimalisatie is het niet meer nodig om periodiek te herijken vanwege ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Bovendien gaan alle updates via de cloud, waardoor dure en tijdrovende aanpassingen en software-installaties op locatie achterwege kunnen blijven.

Slimme verkeerslichten passen binnen de ambitie van de noordelijke provincies om proeftuin te zijn voor toekomstige mobiliteitsoplossingen. In het kader van Hive Mobility bieden we graag ruimte aan technologische vernieuwing en intelligente mobiliteitsoplossingen, voor betere doorstroming en bereikbaarheid. De iVRI met Flowtack op dit kruispunt past daar perfect in.

Tim van WinsumStrategisch adviseur Planning en Smart Mobility, Groningen Bereikbaar

Bart Humblet, Director Advisory Group Royal HaskoningDHV“Het is een mooie testcase omdat het een gecompliceerd kruispunt is, zowel qua inrichting als qua verschillende verkeersdeelnemers. Want juist in complexe situaties zorgt Flowtack voor een substantiële verbetering van de doorstroming, gecombineerd met belangrijke milieuwinst. Zo leveren we een bijdrage aan de mobiliteitstransitie in Groningen.”

Royal HaskoningDHV partner Talking Traffic

Flowtack is ontwikkeld binnen het partnership Talking Traffic van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, decentrale overheden en het bedrijfsleven. Royal HaskoningDHV is een van de partners. Veel Nederlandse gemeenten zien de mogelijkheden die smart mobility biedt om te werken aan de mobiliteitstransitie en aan een bereikbare, leefbare stad.

De iVRI is ‘het nieuwe normaal’ voor verkeersmanagement in een stedelijk gebied. Het ministerie van I&W heeft 10 miljoen euro vrijgemaakt voor de tweede tranche van de ombouw naar iVRI’s, in combinatie met cloud-oplossingen zoals Flowtack. Per gemeente gaat het om maximaal 500.000 euro cofinanciering. Aanvragen kunnen naar verwachting vanaf eind 2020 worden ingediend.

We geven graag een demonstratie!  - Wilt u ervaren hoe Flowtack ook in uw gemeente het verschil kan maken?

We geven graag een demonstratie!

Wilt u ervaren hoe Flowtack ook in uw gemeente het verschil kan maken?

Language is changing...