‘Brainport Bereikbaar’ versnelt mobiliteitstransitie Zuidoost-Brabant

De Brainportregio Zuidoost-Brabant heeft een enorme economische aantrekkingskracht. Het inwoneraantal neemt al jaren toe en ook de werklocaties groeien. Voorbeelden zijn De High Tech Campus Eindhoven en de Automotive Campus Helmond. Gevolg is dat de bereikbaarheid van de regio steeds meer onder druk staat. Om te zorgen dat inwoners zich snel en gemakkelijk kunnen blijven verplaatsen – en ook de logistieke bereikbaarheid verbetert - is het nodig om het mobiliteitssysteem fors te verbeteren.
‘Brainport Bereikbaar’ versnelt mobiliteitstransitie Zuidoost-Brabant l Royal HaskoningDHV

Slimme mobiliteitsoplossingen

Naast investeringen in infrastructuur zet de regio in op slimme mobiliteitsoplossingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van kennis en technologie uit de regio zelf. Voorbeelden van deze slimme mobiliteitsoplossingen zijn de groene golf, gedragsverandering en fietsinnovaties. Voor de komende jaren is de uitdaging de synergie tussen de smart mobility projecten te vergroten en de uitvoeringskracht te versterken. In samenwerking met SmartwayZ.NL werkt de regio aan een gebiedsgerichte aanpak voor de uitvoering van de slimme mobiliteitsprojecten. Doel is om de plekken die belangrijk zijn voor de economie (werklocaties, stadscentra, corridors en de regio) slimmer en gemakkelijker bereikbaar te maken.

Programmaplan en nieuw mobiliteitsbureau als oplossing voor realisatie

De gemeenten Eindhoven en Helmond en SmartwayZ.NL hebben Royal HaskoningDHV gevraagd hen te helpen bij het richten en inrichten van de gebiedsgerichte realisatie van smart mobility oplossingen. Dit heeft geresulteerd in een programmaplan en bijbehorend organisatieadvies voor het programmabureau ‘Brainport Bereikbaar’.

Het programmaplan bestaat uit een samenhangend pakket van smart mobility projecten voor 2021-2023 die in de regio uitgevoerd kunnen worden, zoals de werkgeversaanpak, MaaS en Smart Logistics. Er wordt aansluiting gezocht bij wat er al loopt en het totale pakket is in co-creatie tot stand gekomen met de mensen die aan de lat staan voor de realisatie.

Met het organisatieadvies voor het programmabureau ‘Brainport Bereikbaar’ heeft Royal HaskoningDHV het voorwerk gedaan voor een nieuw mobiliteitsbureau voor de regio met een governance van overheid, bedrijfsleven en kenniswereld. In deze opdracht hebben wij onze inhoudelijke mobiliteitskennis gecombineerd met onze expertise op het gebied van programmamanagement en organisatieontwikkeling.

Samen werken aan een slim bereikbare regio

Als een logisch daarop aansluitend vervolg hebben Sten Camps en Pieter van Ree een voorstel gedaan hoe de organisatie daarop in te richten. Leidend daarbij: op welke wijze kan het programma het beste uitgevoerd worden? Hierbij hebben we ons gebaseerd op gesprekken met ambtelijke en bestuurlijke sleutelspelers en ervaringsdeskundigen uit andere regio’s. Het advies omvat onder andere het sturingsmodel, besluitvormingsproces, de formatie en kostenverdeling. Daarmee kan de stap gezet worden van sturing op individuele projecten naar realisatie van een samenhangend programma voor slimme mobiliteit binnen de Brainport. Ons vertrekpunt is gedeeld eigenaarschap van de shareholders omdat het programmabureau uitvoeringsgericht moet zijn en met mandaat van het bedrijfsleven. Samen slimme oplossingen in praktijk brengen, is de kern. Met als resultaat een slim bereikbare regio!

Het programmaplan en organisatieadvies hebben in 2021 geresulteerd in de oprichting van het programmabureau Brainport Bereikbaar.
Language is changing...