Gebiedsvisie en planMER Rivieroevers Ridderkerk

Gemeente Ridderkerk wil een gebiedsvisie opstellen als nadere uitwerking van de Omgevingsvisie. De gemeente heeft ons gevraagd de integrale gebiedsvisie voor het gebied rond de rivieroevers met (watergebonden) bedrijvigheid op te stellen. 
Gebiedsvisie en planMER Rivieroevers Ridderkerk l Royal HaskoningDHV

De visie geeft een helder perspectief en ontwikkelkader voor de transitie van het gebied. De afweging in belangen die een dergelijke visie vraagt, willen we transparant, éénduidig en navolgbaar delen. Vanwege de tegenstrijdige belangen die er spelen, zetten we (digitale) participatie ('Digitaal Doorgaan') en een integraal i-Report in. Behalve dat we bedrijven, grondeigenaren, inwoners en andere belanghebbenden hierbij actief betrekken, wordt ook een m.e.r. procedure gevolgd.

De oever van de Nieuwe Maas en de Noord zijn karakteristiek en mooi door de weidsheid van de rivier en haar oevers, maar ook door veelvuldige contrasten. De rivieroevers zijn van grote waarde; kwaliteiten die beter kunnen worden benut. Ze bieden ook kansen voor de woningbouwopgave. De Provincie hecht grote waarde aan watergebonden bedrijventerreinen en hogere milieucategorie (HMC)-bedrijven. Woningbouwontwikkeling heeft op haar beurt invloed op milieucirkels van omliggende bedrijventerreinen.

De gemeente heeft met deze vraagstukken een dilemma: Levensvatbare bedrijvigheid behouden, maar daar waar het economisch wenselijk en mogelijk is, de locaties transformeren naar wonen, en tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit en recreatieve kwaliteit van de rivieroevers verbeteren.

Integrale gebiedsvisie met planMER

De context vraagt om een integrale gebiedsvisie met ontwikkelperspectief en -kaders. Hiervoor dienen goed onderbouwde keuzes te worden gemaakt waar alle belanghebbenden in zijn meegenomen voor voldoende draagvlak. De gebiedsvisie wordt begeleid door een Milieueffectrapport (planMER) “op hoofdlijnen”, zodat keuzes transparant, eenduidig en navolgbaar zijn onderbouwd, en getoetst met het oog op haalbaarheid en optimale ontwikkeling van de genoemde kernwaarden.

Digitale participatie

Voor het participatietraject maken we gebruik van onze uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van participatie, en combineren we zo mogelijk fysieke met digitale participatie. Op die manieren bieden we iedereen de kans om te participeren op de wijze die hem of haar het beste past of schikt. Door gebruik te maken van een mix aan communicatiemiddelen, zorgen we dat iedereen leest over dit traject en nodigen we hen uit om mee te doen. Met de combinatie van fysieke en digitale participatie zijn we al enkele jaren bezig, zodat onze aanpak past binnen de nieuwe omstandigheden door COVID-19. Tevens hebben we ons expertteam ‘Digitaal Doorgaan’ ingezet, waar kennis van participatie, facilitatie en ICT samen komen. Dat betekent dat we gebruik maken van effectieve werkvormen die zich hebben bewezen in vergelijkbare trajecten.

iReport biedt participatieplatform

Voor het gehele project zetten wij een digitaal platform (website, ook wel iReport) op. De gebiedsvisie en het MER worden op het iReport gepubliceerd en de ontwikkeling is te volgen. Binnen het iReport wordt er een digitaal participatieplatform ingericht. Hierdoor borgen we dat het omgevingsproces, zowel intern als extern, op een eenvoudige, heldere en gestructureerde manier verloopt. Ook biedt het de mogelijkheid om digitaal reacties te geven op de plannen. Dit is “het hart” van het project wat betreft communicatie en participatie.

Helder en breed gedragen gebiedsvisie

Het proces resulteert in een helder en breed gedragen gebiedsvisie waarvan de keuzes navolgbaar, éénduidig en transparant gedeeld zijn. Een gebiedsvisie met een vergezicht en een perspectief en kader voor de transformatie naar een gebied waar werken, wonen en groen elkaar ontmoeten, versterken en in balans zijn.
Vraag of  opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Language is changing...