Innovatieve portfolio routekaarten voor UvA en HvA

De UvA en HvA willen als voorbeeld dienen voor de gebouwde omgeving bij het opstellen van routekaarten, zoals is afgesproken in het Klimaat Akkoord. Het huisvesten van 90.000 studenten en 9.000 docenten en ondersteunend personeel in de hoofdstad maakt dit tot een uitdagend proces. Temeer omdat het omvangrijke portfolio bestaat uit eeuwenoude binnenstad panden, die vaak monumentaal zijn, en verschillende functies hebben als laboratoria, collegezalen, werkplekken en kantoren. Aan Royal HaskoningDHV werd de vraag gesteld om te helpen een portfolio routekaart op te stellen.
innovatieve-portfolio-routekaarten-voor-uva-en-hva

Aanleiding

De UvA en HvA hebben samen met Royal HaskoningDHV de mogelijkheden voor hun vastgoedportfolio en de daarvoor benodigde budgetten richting 2050 in kaart gebracht. Hierbij is rekening gehouden met het zoveel mogelijk gebruikmaken van natuurlijke vervangingsmomenten om de energietransitie betaalbaar te maken. Voor een portfolio routekaart is het belangrijk dat het plan beschikt over voldoende diepgang. Zo wordt voorkomen dat in een latere fase de panden opnieuw moeten worden geïnspecteerd. Verder is het belangrijk dat deze routekaart in kan spelen op veranderende uitgangspunten, energietarieven, wetgeving en innovaties in de markt.

De uitdaging

Scenario’s verduurzaming vastgoed

De UvA en HvA wilden inzicht in mogelijkheden en kosten van verduurzamingsmaatregelen, waarbij de organisatie in staat is om strategisch vooruit te kijken naar 2050. Omdat de informatie redelijk verspreid was en de expertise zat bij verschillende gebouwbeheerders was het een uitdaging iedereen zo goed mogelijk in het traject te betrekken. Omdat er verschillende interne en externe stakeholders zijn met elk hun eigen belangen was het nodig om verschillende opties te onderzoeken. Ze wilden hiertoe beschikken over verschillende scenario’s en nadenken over budgetten die we hebben geïntegreerd in een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) om zo de energietransitie efficiënt, effectief en betaalbaar te houden.

Onze oplossing

We hebben deze vraag ingevuld met de FastLane-aanpak. In een gestructureerd traject werden de gebouwen bekeken en gevalideerd. Door gebruik te maken van een online platform konden we de opgehaalde informatie goed borgen tijdens het traject. Daarna volgden er expertsessies waarin de kennis van beide organisaties werd gebundeld en er gekeken werd naar diverse aspecten als beheer, kosten, huisvestingsstrategie en energiebesparing. Zo konden de quick wins en gebiedsoplossingen snel geïdentificeerd worden en zijn de potentiële maatregelen op haalbaarheid getoetst. In de toekomst kunnen wijzigingen, zoals nieuwe technieken of veranderende wetgeving, makkelijk worden doorgevoerd in het online platform.

De resultaten 

Met het FastLane-dashboard waren wij in staat om verschillende scenario’s te presenteren die aansluiten bij de gestelde doelstellingen en inzicht te geven bij de kosteneffectiviteit van maatregelen. Door dit inzicht mee te nemen konden er maatregelen gekoppeld worden en in samenhang met het MJOP worden gepland. Dit betrof bijvoorbeeld de maatregelen die gerelateerd zijn aan de daken van monumentale gebouwen, maatregelen aan luchtbehandelingskasten of WKO-systemen. De gestructureerde aanpak zorgde voor het inzicht dat nodig is om de verduurzaming in samenhang met het onderhoud uit te voeren op een manier die
zorgt voor:

  • Per gebouw op maatregelniveau inzicht in verschillende verduurzamingsscenario’s
    met bijbehorende effecten op kosten en baten;
  • Door samenloop met DMJOP kostenbesparing tot 20%;
  • Praktische uitvoerbaarheid van het programma aan projecten voor de eigen organisatie en voor aannemers;
  • Beperking van overlast voor gebruikers door bundeling van werkzaamheden;
  • Financiële voorspelbaarheid en soepele bestuurlijke besluitvorming breed gedragen binnen de organisatie.
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...