Milieueffectrapport voorgenomen Noordzee gaswinning ONE-Dyas

Royal HaskoningDHV heeft gasproducent ONE-Dyas ondersteund bij het doorlopen van de m.e.r.-procedure voor de ontwikkeling van gasveld N05-A in de Noordzee. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ONE-Dyas op 2 juni 2022 de definitieve vergunningen verleend voor deze gasontwikkeling.
Milieueffectrapport voorgenomen Noordzee gaswinning ONE-Dyas

Visualisatie platform N05-A en aansluiting op windpark

De ontwikkeling van deze gasvelden in de Noordzee past in de transitie naar schone energie waarbij op korte termijn nog behoefte is aan aardgas.
Het platform N05-A zal volledig draaien op windenergie van het nabijgelegen windpark Riffgat, wat de CO2-voetafdruk nog verder omlaag brengt.

Royal HaskoningDHV stelde in opdracht van ONE-Dyas het wettelijk verplichte milieueffectrapport (MER) en de Passende Beoordeling op. Hiervoor is uitgebreid en zorgvuldig onderzoek gedaan naar alle effecten van de voorgenomen gaswinning op het milieu en de omgeving opdat er een objectieve en op feiten gebaseerde besluitvorming kon plaatsvinden door het bevoegd gezag.

In het MER is ondermeer onderzocht of er haalbare alternatieven zijn voor de plannen van ONE-Dyas en wat het effect daarvan is. Denk hierbij aan alternatieven voor het pijpleidingtracé of het platformtype. Het MER geeft ook mitigerende maatregelen om de impact te verminderen zoals bijvoorbeeld het voorkomen van de verstorende effecten van onderwatergeluid tijdens het boren van de gasputten.  De Commissie voor de milieueffectrapportage concludeerde op 18 februari 2022 dat de milieueffecten voldoende in beeld gebracht zijn en ook het nut en de noodzaak van het project afdoende zijn beschreven. De Commissie sprak haar waardering uit voor het elektrificeren van het platform, waardoor emissies naar de lucht zo veel mogelijk worden beperkt.

Royal HaskoningDHV voerde in opdracht van ONE-Dyas de volgende ondersteunende werkzaamheden uit voor de ontwikkeling van NO5-A:

 • Opstellen Mededeling voornemen
 • Opstellen Milieueffectrapport (MER) inclusief mitigerende maatregelen
 • Uitvoeren effectstudies, waaronder: 
  • Pluimstudies: onderzoek naar de verspreiding en sedimentatie van boorgruis, boorspoeling en productiewater in zee
  • Natuurtoets en Passende Beoordeling: onderzoek naar de mogelijke effecten van gaswinning op beschermde soorten en Natura 2000-gebieden
  • Luchtonderzoek: onderzoek naar de effecten van emissies naar de lucht op de luchtkwaliteit en het klimaat
  • Stikstofdepositieonderzoek: onderzoek naar stikstofdepositie op hiervoor gevoelige Natura 2000-gebieden in Nederland en Duitsland
  • Archeologische studie: onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden op de zeebodem, zoals scheepswrakken (uitbesteed aan een gespecialiseerd maritiem archeologisch onderzoeksbureau).

Downloads

Het MER, alle vergunningsaanvragen en de vergunningen zijn nog in te zien op de site van Bureau Energieprojecten van RVO.

 
Meer informatie over dit project is te vinden op de website Gaswinningsproject in de Noordzee van ONE-Dyas of neem contact op met Corine Toussaint, communicatiemanager ONE-Dyas.
Language is changing...