Planmer Nationale Omgevingsvisie

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ons gevraagd om het planMER voor de ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) op te stellen en het proces te begeleiden. Met de NOVI geeft het Rijk een langetermijnvisie op hoe we ons land moeten aanpassen aan en voorbereiden op de gevolgen van ingrijpende transities in de fysieke leefomgeving, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie.
PlanMER Nationale Omgevingsvisie l Royal HaskoningDHV

Concrete optimalisaties

In de geest van de Omgevingswet is in het planMER niet alleen gekeken naar milieuaspecten, maar naar alle aspecten die van belang zijn voor een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Al vanaf de start van de NOVI is vanuit het m.e.r. reflectie geboden om keuzes die gedurende het proces zijn gemaakt te ondersteunen. Dit heeft niet alleen geleid tot goed overwogen keuzes in het beleid, maar ook tot concrete optimalisaties, zoals aandacht voor biodiversiteit, milieukwaliteit, gezondheid en welzijn.

In een context waar veel leefomgeving aspecten onder druk staan, kent de doorwerking en uitvoering van de ontwerp-NOVI - en daarmee de effecten voor de staat van de fysieke leefomgeving - nog veel onzekerheden. Effecten kunnen vaak nog zowel positief als negatief uitpakken, afhankelijk van de uitwerking in (gebiedsgerichte) programma’s, de doorwerking naar vervolg besluiten van zowel Rijk als decentrale overheden en van het in te zetten instrumentarium. Het m.e.r. heeft de kansen en risico’s op een overzichtelijke wijze in beeld gebracht aan de hand van het ontwikkelde ‘Rad van de Leefomgeving’.

Sterke basis voor de toekomst

Het planMER voor de ontwerp-NOVI vormt tevens een sterke basis voor de toekomstige besluiten over de fysieke leefomgeving door Rijk en decentrale overheden. In het planMER geven we aandachtspunten en aanbevelingen mee aan vervolg besluiten en flankerend beleid om op een goede manier om te kunnen gaan met de kansen en risico’s voor de fysieke leefomgeving.

Leertraject in de geest van de omgevingswet

Samen met betrokkenen en deskundigen is vanaf de start gezocht naar mogelijkheden om het instrument m.e.r. zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de strekking van de Omgevingswet. Gaandeweg is bewust op vernieuwing gestuurd met bijvoorbeeld de wijze van agendering en reflectie in het proces, het rad van de Leefomgeving en aandacht voor het vervolg. Ook is een digitaal en interactief planMER opgesteld. Het digitale ‘iReport’ vermindert de complexiteit en verbetert de besluitvorming door toegankelijke en interactieve teksten en visualisaties.

PlanMER Nationale Omgevingsvisie l Royal HaskoningDHV
Language is changing...