Regionaal Toekomstbeeld Fiets

De fiets is een gezond, duurzaam en goedkoop vervoermiddel en daarmee een belangrijke schakel in het mobiliteitsbeleid. In het najaar van 2020 spraken het rijk en de 14 regio’s gezamenlijk af om de fiets een stevigere positie te geven, als volwaardige modaliteit met structurele financiering. Daarom hebben de Vervoerregio Amsterdam en de provincies Noord-Holland en Flevoland gezamenlijk het Regionaal Toekomstbeeld Fiets opgesteld, met hulp van de gemeenten en betrokken organisaties zoals Rijkswaterstaat en de Fietsersbond. Hiermee laat de regio de eigen ambitie zien voor het toekomstige fietsnetwerk en bijbehorende voorzieningen als onderdeel van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets.
Fietsers langs het kanaal
In het Regionaal Toekomstbeeld Fiets zijn de ambities en de opgaven van de gemeenten en regio’s geïnventariseerd en gevisualiseerd. Het gaat hierbij zowel om het fietsnetwerk zelf, als om de opgaven op het gebied van fietsparkeren en fietsstimulering. Deze ambities zijn door Royal HaskoningDHV gevat in een Regionaal Toekomstbeeld en bijbehorende kaartbeelden. Het Regionaal Toekomstbeeld Fiets wordt gebruikt in de onderhandelingen met het Rijk om gezamenlijk, ook financieel, de fietsinfrastructuur in de regio toekomstbestendig te versterken. Daarnaast biedt het een basis waarop regionale uitvoeringsagenda’s verder kunnen bouwen.

Met het Regionaal Toekomstbeeld Fiets hebben we samen met de gemeenten een mooi ijkpunt gemaakt voor het versterken van de fiets in onze regio. Royal HaskoningDHV heeft hiervoor een visueel aantrekkelijke rapportage opgeleverd, met inzichtelijke en bruikbare netwerkkaarten.

Richard Visser Beleidsadviseur bij Vervoerregio Amsterdam
Sjors van Duren - Consultant Fietsmobiliteit

Sjors vanDuren

Consultant Fietsmobiliteit

Language is changing...