Dijk- en kustversterking voor duurzame waterveiligheid

De stijgende zeespiegel is voor Nederland een ingrijpend gevolg van klimaatverandering. Dijk- en kustversterking zijn hard nodig om overstromingen te voorkomen. Royal HaskoningDHV helpt Rijkswaterstaat, waterschappen en aannemers, van beleidsvorming tot realisatie. Een waterveilig, ingepast, gedragen en duurzaam systeem zijn daarbij een speerpunt.
Neem contact opNeem contact op
gespleten rivieroever in nederland

Rijkswaterstaat en waterschappen staan voor een enorme opgave: de versterking van 2.000 kilometer aan dijken vóór 2050. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) – dat deze versterking organiseert en tot uitvoering brengt – leidt hiermee de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. 

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de meeste dijkversterkingsprojecten. Steeds vaker worden die gecombineerd met gebiedsontwikkeling. Een complex proces, waarbij Royal HaskoningDHV al vanaf de start van de verkenning de waterschappen helpt. En regelmatig betrekken we ook aannemers al in de planstudiefase. Als kartrekker zorgen we voor verbinding en leveren we met een multidisciplinair team alle benodigde expertise. We werken integraal samen met elkaar én met alle stakeholders, om tot een technisch doorwrocht en duurzaam dijkontwerp te komen. Door de intensieve betrokkenheid van die stakeholders, benutten we hierbij zoveel mogelijk meekoppelkansen. Waar gewenst zorgen we voor de uitvoering.

Van topexperts in eigen huis tot verbindende rol

Integraal ontwerp met andere disciplines
Royal HaskoningDHV heeft alle deskundigheid voor dijkversterking in eigen huis. We hebben topexperts in dijkontwerpen, in de doorvertaling van nieuwe ontwerprichtlijnen en in onderzoek naar slimme en innovatieve ontwerpen. We ontwerpen integraal samen met andere disciplines en zijn vooruitstrevend binnen de thema’s ecologie en biodiversiteit, landschap, duurzaamheid en procedures. 
Gedigitaliseerd ontwerpproces
We zijn in Nederland marktleider in dijkversterking, mede dankzij ons geautomatiseerde ontwerpproces: Dike Resilience Suite (DRS). Alle beschikbare data over een dijk komen samen in dit digitale systeem. Hiermee helpen we onze opdrachtgevers om de juiste ontwerpkeuzes te maken en snel en flexibel nieuwe inzichten te kunnen verwerken. 
Stevig portfolio met dijkversterkingsprojecten
We hebben een stevig portfolio met dijkversterkingsprojecten in Nederland. We weten hoe we de technische zaken slim moeten combineren in een integraal ontwerp. Een ontwerp dat doelmatig, beheerbaar en maakbaar is, evenals betaalbaar, vergunbaar en duurzaam. We weten ook hoe we hiervoor draagvlak krijgen bij omwonenden, bestuurders en vergunningverleners. 
Verbindende rol tussen waterschap en aannemer
Royal HaskoningDHV kent de waterschappen van binnenuit. We zijn bekend met besluitvormingsprocessen. En we weten hoe aannemers werken. Door die aannemers al vroeg te betrekken, kunnen we de planstudie- en de realisatiefase met elkaar vervlechten. Dat betekent een betere afstemming tussen het waterschap en de aannemer, wat het proces ten goede komt.

Dijkversterking en gebiedsontwikkeling hand in hand

Steeds vaker gaan dijkversterking en gebiedsontwikkeling hand in hand. Daarbij worden meerdere functies in een gebied integraal aangepakt. Zoals het koppelen van dijkversterking met het realiseren van natuur- of rivierdoelen in uiterwaarden. Zo kunnen we voor de versterking van dijken gebiedseigen grond gebruiken. Duurzamer én voordeliger. In onze dijkversterkingsontwerpen zetten we ook in op nature-based solutions: maatregelen die gebruikmaken van de natuur en natuurlijke processen en tegelijkertijd, bijvoorbeeld, het ecosysteem versterken. Een win-win dus.

Dit bieden we

 • Ontwerprapport met technisch ontwerp 
 • 3D-model/ontwerp 
 • Duurzaam ontwerp en dashboard
 • Nature-based solutions
 • Klimaatrobuust ontwerp / biodiversiteitsadvies
 • Milieueffectrapport
 • Vergunningen en procedures
 • Beeldkwaliteitsplan & landschapsontwerp
 • Omgevingsmanagement 
 • Stakeholderanalyse
 • Beheer- en onderhoudsplan
 • Waterbouwkundig advies
 
Bekijk onze waterveiligheid oplossingen in de praktijk tijdens de hoogwatergolf van februari 2021.
Vraag of opmerking? - Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze Climate Resilience experts!

Language is changing...