Brandveiligheid in parkeergarages: de NEN 6067 norm

In een wereld waar auto’s een belangrijk deel van ons dagelijks leven zijn, bieden parkeergarages een belangrijke oplossing voor het parkeren van veel voertuigen op één plek. Maar hoe zorg je dat een gebouw met zoveel voertuigen op één plek voldoet aan alle brandveiligheidseisen?
Brandveiligheid in parkeergarages bevorderen met de NEN 6067 norm
Zoveel voertuigen bij elkaar brengt verschillende uitdagingen op gebied van brandveiligheid. Vaak wijken de parkeergarages af van de standaard regels. Al jaren is er daardoor behoefte aan een eenduidige beoordeling van brandveiligheid van parkeergarages. Daarom heeft het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) in juni 2023 de conceptversie van de NEN 6067 norm gepubliceerd. Deze norm introduceert een manier om de brandveiligheid van parkeergarages met grotere brandcompartimenten te beoordelen dan wat het Besluit Bouwwerken Leefomgeving of het Bouwbesluit toestaat. Daan Jansen, onze expert op gebied van brandveiligheid neemt je in dit blog mee in de wereld van brandveiligheid in parkeergarages en legt uit wat de NEN 6067 norm inhoudt.

Waarom de NEN 6067 Norm?

Het bouwen en beheren van parkeergarages brengt diverse opgaven met zich mee. Er komen diverse gebruikers en voertuigen bij elkaar. Voor een overzichtelijke en sociaal veilige parkeergarage waarin makkelijk een auto geparkeerd moet worden is een grote ruimte met zo min mogelijk belemmeringen wenselijk. En of het nu gaat om benzine-, diesel- of bijvoorbeeld elektrische auto’s, elk type brengt specifieke risico’s met zich mee en vraagt om een andere benadering voor brandveiligheid. Onder andere door de snelle ontwikkelingen in het brandstofgebruik, bieden het Bouwbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) niet altijd voldoende specifieke richtlijnen en normen om brandveiligheid in parkeergarages te waarborgen.

Hiervoor heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het initiatief genomen om de NEN 6067 norm te ontwikkelen. Met deze norm is er een methodologie ontwikkeld om de risico's van een brand in een specifiek ontwerp van een parkeergarage te analyseren. Daarnaast biedt de norm ook mogelijkheden om nieuwe parkeergarages te beoordelen met brandcompartimenten die groter zijn dan wat het Bbl toestaat. In de norm wordt een scala aan mogelijk toepasbare maatregelen beschreven. Hier kan uit gekozen worden, maar er kunnen ook situatie specifieke maatregelen voorgesteld worden. Met de introductie van het Bbl worden in een aantal situaties automatische blusinstallaties (sprinkler, watermist) verplicht. De norm is niet bedoeld om in deze situatie de blusinstallaties weg te laten.

Beoordelen van risico’s en bepalen van maatregelen

De NEN 6067 maakt gebruik van een risicobeoordeling met behulp van een cascademodel. Hiermee krijg je snel inzicht in de mogelijke gevolgen van een brand voor de parkeergarage en de omgeving. Op deze manier kun je als eigenaar en ontwikkelaar een afweging maken tussen het risico op schade en de maatregelen die je kunt nemen om het risico te verminderen. Afhankelijk van de gewenste situatie kun je zo passende maatregelen kiezen om het brandrisico te beperken. In de norm staan ook verschillende voorbeeldpakketten met maatregelen beschreven. Maar als dat niet genoeg is, is het ook mogelijk om bij specifieke situaties af te wijken door een selectie te maken van passende maatregelen.
Daan Jansen

In de norm is een risicomodel opgezet waarmee je snel kansen inzichtelijk kan maken en daarvoor passende maatregelen kunt vinden.

Daan Jansen Senior Adviseur Brandveiligheid
In de norm wordt in het cascademodel de ontwikkeling van de brand beschouwd, met als uitgangpunt de verspreiding van brand van auto naar auto. Als de brand daarbij buiten het brandcompartiment komt door falen van een brandscheiding is sprake van het falen van de beveiliging. Een brand die buiten het brandcompartiment zich kan doorontwikkelen heeft als gevolg dat de brand minder beheersbaar wordt en de kans op schade in de garage en daarbuiten groter wordt. En hoewel niet elke autobrand leidt tot een volledig uitgebrande garage, heeft onderzoek door de normopstellers laten zien dat er veel verschil is in de omvang van branden in parkeergarages.

Daarom bevat de norm over een aantal classificaties van brandgevolgklassen A, B, C en D. In dit geval heeft klasse A minimale gevolgen. Aan het andere eind gaat klasse D over aanzienlijke schade en uitbreiding van de brand naar andere compartimenten.

Effectieve maatregelen voor brandveilige parkeergarages

Er zijn verschillende brandveiligheidsvoorzieningen te treffen in parkeergarages: zoals bouwkundige, installatietechnische en beheerstechnische maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen als minimale doorvoeringen in brandscheidingen, brandmeldinstallaties, rookbeheersingssystemen en toegangsbeperking voor onbevoegden. Hiermee beïnvloed je elke fase van de brand en beperk je risico’s.

Sommige maatregelen hebben onmiddellijk effect in de beginfase van een brand, terwijl andere voornamelijk van invloed zijn op de kans op branduitbreiding. Deze benadering biedt een manier om verschillende maatregelen met elkaar te vergelijken en de meest geschikte maatregelen te kiezen op basis van de specifieke situatie.

Voertuigen met alternatieve brandstoffen

Een belangrijk onderdeel van de NEN 6067 norm is de invloed van voertuigen met brandstoffen die dienen als alternatieven voor fossiele brandstoffen op het brandverloop binnen een parkeergarage. Om een duidelijk beeld te krijgen van het effect van branden met voertuigen op alternatieve brandstoffen is literatuuronderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat elektrische voertuigen weliswaar moeilijk te blussen zijn, maar dat hun brandvermogen relatief laag is nadat het voertuig zelf is uitgebrand.

Voertuigen op waterstof blijven wel een complex vraagstuk. Daarom zijn ze voorlopig nog uitgesloten van de norm. Toekomstig onderzoek kan mogelijk meer inzicht verschaffen in de risico's van deze voertuigen.

Toelaatbare afmetingen en gebruiksfuncties

De toegestane afmetingen van een parkeergarage volgens de NEN 6067 norm zijn afhankelijk van verschillende factoren. Onder andere of de garage vrijstaand is of deel uitmaakt van een gebouw speelt een belangrijke rol. Een vrijstaande garage wordt over het algemeen als minder risicovol beschouwd dan een garage die grenst aan of deel uitmaakt van een gebouw. Daarnaast is de gebruiksfunctie van het gebouw waar de garage zich bevindt van invloed op de toegestane afmetingen. Een garage onder een kantoorgebouw wordt bijvoorbeeld als minder risicovol beschouwd dan een garage onder een woongebouw of gezondheidszorgfunctie.

Deze norm zal de komende tijd blijven ontwikkelen en vormt een waardevol instrument om de brandveiligheid in parkeergarages te garanderen. Meer weten over de NEN 6067 norm of over de brandveiligheid van jouw gebouw? Neem dan contact op met onze experts. Samen maken we de gebouwde omgeving gezond, veilig en comfortabel!
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Maak de gebouwde omgeving gezond, veilig en comfortabel

Lees meer
Maak de gebouwde omgeving gezond, veilig en comfortabel
Blijf op de hoogte  - Ontvang regelmatig updates over toekomstbestendige en duurzame gebouwen

Blijf op de hoogte

Ontvang regelmatig updates over toekomstbestendige en duurzame gebouwen

Language is changing...