10-07-2021

Transformatie maakindustrie door inzicht in materiaal gebonden CO2-uitstoot gebouwen

De energietransitie en de materialentransitie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo komt er naast de CO2 die we willen reduceren door verlaging van ons energieverbruik, in een renovatie, juist weer extra CO2 vrij bij de productie en winning van de benodigde materialen. Deze wordt uitgedrukt in de ‘materiaal gebonden’ CO2-emissie van gebouwen. Met de totale CO2-emissie-verlaging als doel, is het daarom belangrijk om energie- en materialentransitie integraal te bekijken. Hiervoor hebben wij binnen FastLane, ons digitale dashboard, vanaf nu de Embodied Carbon-module beschikbaar.
Transformatie maakindustrie door inzicht in materiaal gebonden CO2-uitstoot gebouwen

Sleutelrol in hervorming maakindustrie

In de afgelopen jaren ligt in onze wetgeving de focus primair op het tegengaan van de ‘operationele’ CO2-emissie vanuit het energieverbruik. Wat minder bekend is, is dat een groot deel van de CO2 vrijkomt tijdens de productie en winning van de toegepaste materialen. Een van de redenen dat we in de gebouwde omgeving minder bekend zijn met deze ‘materiaal gebonden’ CO2 is dat deze vanuit de klimaattafels wordt toegekend aan de sector industrie. Opvallend is dat blijkt uit cijfers van CBS en NIBE dat de jaarlijkse CO2-emissie uit het materiaalverbruik van de gebouwde omgeving gigantisch is. Het gaat hier om zo’n 20 Mton per jaar wat nagenoeg gelijk is aan de CO2-emissie die vrijkomt door het jaarlijkse energieverbruik.

Wat we in de praktijk zien is dat de gebouwde omgeving nog steeds vraagt naar traditionele ‘grijze’ producten. Hierdoor wordt de maakindustrie nauwelijks geprikkeld om te innoveren. Daarnaast is de wetgeving voor de sector industrie enkel gericht op de quick wins. De focus blijft hierdoor liggen op het reduceren van de effecten van grijze productieprocessen. Terwijl er voor een groene economie drastische hervormingen nodig zijn in de maakindustrie. De gebouwde omgeving is hiervoor indirect verantwoordelijk, en kan een sleutelrol spelen in deze transformatie!

Embodied Carbon-module in FastLane

Om deze maatschappelijke transformatie mogelijk te maken heeft Royal HaskoningDHV de Embodied Carbon-module ontwikkeld en toegevoegd aan haar FastLane-platform! Met deze module geven we in onze Energietransitie-routekaarten integraal inzicht in de relatie tussen de jaarlijkse operationele CO2-emissiereductie en de eenmalige materiaal gebonden CO2-emissie die vrijkomt gedurende de exploitatietijd van deze verduurzamingsmaatregelen. Zo wordt duidelijk wat de investeringen zijn in euro’s en in CO2 voor verduurzamingsscenario’s in vergelijking tot het scenario sloop/nieuwbouw. Daarnaast geven we inzicht in hoeveel jaar deze materiaal gebonden CO2-emissie ‘terugverdiend’ wordt door besparingen op de operationele CO2-emissiereductie.
Transformatie maakindsustrie
Hierbij passen we diverse circulaire principes toe om zoveel mogelijk van het bestaande gebouw te behouden. En sturen we op vervangingen bij einde levensduur in samenloop met het Duurzame Meerjaren Onderhouds Plan (DMJOP). Doordat we in onze maatregelen bibliotheek duurzame (biobased) alternatieve producten hebben toegevoegd bieden we een eerlijk vergelijk van de CO2-emissie die vrijkomt in de keten en stimuleren we de maakindustrie tot het produceren van duurzame producten. Het voordeel van onze digitale platform-aanpak is dat we ook later nog producten en productmodificaties kunnen toevoegen en dat we de resultaten van operationele en materiaal gebonden CO2-emissie kunnen monitoren.
Transformatie maakindustrie

Opname van CO2 in een gebouw

Het klinkt bijzonder maar zeker in een tijd dat de maakindustrie torenhoge prijzen betaald voor CO2-opslag (CCS) in de bodem van de oceaan lijkt het een beter alternatief om CO2 op te slaan in onze gebouwen. Deze biogenic storage geldt voor materialen zoals hout, hennep en vlasisolatie, die gedurende hun groei CO2 opnemen en als het ware in het gebouw worden opgeslagen. Wij willen graag consensus creëren in het onder bepaalde voorwaarden meenemen van de CO2-opslag in een gebouw. Hierbij willen we komen tot afspraken over de minimale levensduur waarin deze biobased materialen mogen worden meegeteld in rekenmethodieken. Voorwaarde hiervoor is dat materialen duurzaam zijn van herkomst, uit hernieuwbare bronnen komen en remontabel worden toegepast. Dit zou de benodigde stimulans geven in de ontwikkeling van biobased producten.

Innoveren doen we samen!

Met de Fastlane-aanpak inclusief Embodied Carbon module bieden we een integrale benadering van het klimaatprobleem. We willen dan ook de maakindustrie-sector oproepen om producten te ontwikkelen met minder CO2-uitstoot. Zodat we samen de transformatie kunnen maken naar een daadwerkelijk groene economie.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op!
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...