Toekomstscenario's voor een inspirerende campus van EUR

Door de groei van het aantal studenten op de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), andere manieren van samenwerken en het integreren van nieuwe activiteiten op de campus zoals startups, cultuur, sport, wonen, moest het toekomstige gebruik van de campus opnieuw onder de loupe worden genomen. 
Toekomstscenario's voor een inspirerende campus van Erasmus Universiteit Rotterdam
Om ook in de toekomst de leefbaarheid van de campus op de te kunnen garanderen was een nieuwe campusstrategie nodig. Een strategie die past binnen de huidige koers van de universiteit en toekomstbestendig is. Wij hebben geholpen met het vertalen van de algemene strategie naar uitgangspunten voor vastgoed.

Project facts

 • Klant
  Erasmus Universiteit Rotterdam 
 • Locatie
  Nederland - Rotterdam
 • Datum
  2018
 • Uitdaging
  Vernieuwen van de campusstrategie met meerdere stakeholders
 • Oplossing
  Toekomstscenario's voor een geïntegreerde en inspirerende campus

De uitdaging

De campus vormt de primaire plek voor onderwijs en onderzoek voor de Erasmus Universiteit. Nieuwe thema’s zorgen ervoor dat de campusstrategie vernieuwd moet worden. Het is nodig om gezamenlijk te zoeken naar een verdere integratie van de onderlinge samenwerking. Ook worden de mogelijkheden verkend om de samenleving verder naar de campus toe te trekken.

Waardoor een meer contextrijke omgeving wordt gerealiseerd op de campus. Daarbij was de fysieke link met de stad Rotterdam een belangrijke afweging. De gezamenlijke uitdaging was hoe je synergie bereikt tussen de wensen en eisen van de vele stakeholders. En hoe ontwikkel je vervolgens concrete scenario’s voor een leefbare en inspirerende campus van de toekomst?

De oplossing

We hebben een drietal interactieve workshops georganiseerd met alle stakeholders waar we volgens het plan van aanpak ‘Doelen & Prioriteiten, Programmavarianten en Integratie’ hebben vastgesteld. De verschillende standpunten werden ontdekt en samen hebben we gewerkt aan een gemeenschappelijke deler. Het vinden van een goede balans én het maken van transparante keuzes zijn voorwaarden om draagvlak te creëren bij alle betrokken partijen.

De informatie uit de workshops vormden samen met de huidige trends de input voor verschillende scenario’s. Hierbij hebben wij een aantal concrete keuzemogelijkheden voor de middellange termijn (5 tot 15 jaar) in kaart gebracht. Waaronder de keuze voor geïntegreerd onderwijs, de fysieke locatie van de campus en haar verbinding met de stad Rotterdam.

Toekomstscenarios voor een inspirerende campus van Erasmus Universiteit Rotterdam
De informatie uit de workshops vormden samen met de huidige trends de input voor verschillende scenario’s. Hierbij hebben wij een aantal concrete keuzemogelijkheden voor de middellange termijn (5 tot 15 jaar) in kaart gebracht. Waaronder de keuze voor geïntegreerd onderwijs, de fysieke locatie van de campus en haar verbinding met de stad Rotterdam.

De workshops gaven mij goede aanknopingspunten voor campusontwikkeling, met als vertrekpunt onze algemene strategie ‘Creating positive impact’. We hebben de drijfveren uit deze strategie vertaald naar concrete consequenties voor onderwijs, onderzoek, wonen en ontspannen op de campus.

Geert GerritseDirecteur Vastgoed, Erasmus Universiteit Rotterdam

Het resultaat

Ons advies bestond uit twee belangrijke onderdelen. Namelijk een presentatie waarin de resultaten visueel werden weergegeven en een samenvatting voor managers en bestuurders. Zo kregen zij snel inzicht in de belangrijkste te maken keuzes. De verschillende programmavarianten zijn dynamisch in de tijd gevisualiseerd, waardoor het inzicht aan de kant van de eindgebruiker sterk werd vergroot.

Uitgangspunten voor de campus

De uitgangspunten voor de vastgoedstrategie vinden hun oorsprong in de strategische doelstellingen van de EUR en vormen de basis voor toekomstige vastgoedbeslissingen. Op basis van gegevens van de EUR en landelijke trends worden verschillende toekomstscenario’s gemodelleerd. Hierdoor blijven de thema’s voor de campus, zoals onderwijs van hoog niveau en duurzaamheid, gewaarborgd voor nu en in de toekomst. Ook als studentenaantallen zich anders ontwikkelen dan voorzien.

Bewustzijn van campusthema’s bij belanghebbenden

Door het uitnodigen van een brede groep van vertegenwoordigers van de universiteit leeft het thema van de campus weer voor iedereen en is er een breed draagvlak gecreëerd. Tevens zijn we door de grote betrokkenheid van deze stakeholders tot betere integrale keuzes gekomen. Keuzes die invulling geven aan de uitdagingen van de campus.
Neem contact op met onze experts -

Neem contact opmet onze experts

Language is changing...