Versnellen van de energietransitie door opschaling te realiseren

Ieder energietransitie project heeft zijn eigen dynamiek. Een nieuwe aanpak leidt immers vaak tot nieuwe hindernissen. Vasthouden aan het einddoel, nieuwe toepassingen uitproberen, gebruik maken van elkaars kracht en ervaring – dat zijn de ingrediënten voor succesvolle projectimplementatie.
Zonnepanelenpark

Met een goede uitvoering bereiken we de schaalvergroting die de energietransitie nodig heeft

Implementatie vraagt het op elkaar afstemmen van verschillende disciplines. Het is belangrijk om over de verschillende silo’s van expertise heen te kijken en de stakeholders van verschillende disciplines, die elkaar aanvullen, bij elkaar te brengen en tot resultaat te komen.

Wij hebben jarenlange ervaring met de onvoorspelbare kanten van implementatie van groene projecten. Wij weten dat je met een goed gecoördineerde, gezamenlijke aanpak het beoogde resultaat bereikt. Onze rol is helder: wij zorgen dat we samen met u als hoofduitvoerder en andere partners uw project op de beste manier uitvoeren.

Nieuwe business: transitie gaat gepaard met minder voorspelbare stroomproductie

Omschakelen naar groene stroom levert niet alleen grote milieuwinst op, maar ook nieuwe vraagstukken. De onvoorspelbaarheid van wind- en zonne-energie vraagt om aanvullende opwekkingscapaciteit uit andere bronnen in periodes van luwte. Elektriciteitsopwekking in centrales krijgt aanvulling van elektriciteitsproductie op talloze locaties verspreid over het land, van windmolens op boerenbedrijven tot zonnepanelen op huizendaken in steden. Dit stelt nieuwe eisen aan het netwerk en vereist een doordachte combinatie van opwekkingsbronnen.

Wij helpen partners bij het opwekken van vrijwel alle soorten hernieuwbare energie. We ondersteunen de aanleg van windparken, zonneparken, geothermie-inrichtingen, projecten voor het beschikbaar maken van waterstof en de ombouw van kolencentrales tot biomassacentrales.
Elektriciteitsmasten

Industrie: overstappen op CO2-arme bedrijfsprocessen

Als je als industrieel bedrijf concurrerend wilt blijven, dan is het belangrijk om over te stappen op CO2-arme processen. Dit vereist kennis, investeringen en ondersteuning bij de uitvoering. Zo’n overstap is in elke industrie weer anders. Voor iedere overstap is een geïntegreerd en slim programma nodig dat een duidelijke tijdslijn heeft waardoor investeringen zich uitbetalen. Door nu te beginnen met het voorbereiden van de overstap, kan die geleidelijk plaatsvinden, in plaats van disruptief. Nabijgelegen bedrijven kunnen elkaar steunen in deze transitie met een clusterbenadering. Daar waar bedrijfsprocessen zelf nog langere tijd CO2 blijven produceren, is het terugbrengen van koolstof via CO2-opslag in de diepe ondergrond een effectief middel (carbon capture and storage).

Royal HaskoningDHV ondersteunt u bij de realisatie van dit ingrijpende proces. Wij hebben ervaring met uiteenlopende industrieën en technologieën. Vooral door de kenmerken van verschillende naburige industrieën met elkaar te combineren – bijvoorbeeld bedrijven met een warmte-overschot en bedrijven met een grote
vraag naar energie – kunnen we samen tot slimme oplossingen komen.

Wij werken samen met een groot aantal partners aan de energietransitie in onder meer het Rotterdamse havengebied, de Groningse Seaports en het industriële complex Chemelot. Hierdoor wordt onze kennis en ervaring gebundeld en verstevigd, waardoor we gezamenlijk een versnelling in de energietransitie kunnen bewerkstelligen.

Gebouwde omgeving

Nederlandse gemeenten hebben ambitieuze plannen voor groene en gezonde steden. Goede verkeersdoorstroming zonder CO2-emissie, afscheid nemen van aardgas en gebouwen energieneutraal maken, behoren tot de gekozen doelen. CO2-neutraal worden vraagt om een integrale aanpak, waarbij energiebesparing gecombineerd wordt met het opwekken van duurzame energie, zoals zonne- en windenergie. Vaak gebeurt dit met een wijkgerichte aanpak.

Begrip en steun van verschillende bij een project betrokken belanghebbenden is cruciaal voor een succesvolle uitvoering van deze transitieprojecten en voor het aantrekken van investeringen. We werken dagelijks aan projecten die niet zonder maatschappelijk draagvlak gerealiseerd kunnen worden. Wij overleggen met ondernemingen en overheden en gaan in dialoog met bewoners. Zo kunnen we alle belangen op een gebalanceerde manier in duurzaamheidsplannen opnemen.

Binnenstad

Concrete oplossingen die haalbaar en schaalbaar zijn

In de afgelopen jaren hebben we gezien dat energietransitieprojecten alleen realiseerbaar zijn als alle partijen er achter staan, inclusief de omgeving. Wij zien het dan ook als onze rol om bij projecten door co-creatie met marktpartijen haalbare doelen vast te stellen. Bij de uitwerking van oplossingen maken we gebruik van onze brede blik op technologieën en komen we tot een slimme mix. We helpen bij het ontwikkelen van een passende financieringsconstructie. Door het bereiken van concrete resultaten, werken we gezamenlijk aan de versnelling van de energietransitie.
Aan de slag met de energietransitie?  - Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Aan de slag met de energietransitie?

Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Expertise geeft nieuwe energie

De energietransitie vraagt om gebundelde kracht: samenwerking op basis van een doelgerichte strategie, pure implementatiekracht en hoogwaardige technologie. Dat geeft vaart en creëert draagvlak voor duurzame verandering. Die gebundelde deskundigheid delen we graag in onze KennisHUB voor de energietransitie.


Breng jij de energietransitie van papier naar praktijk?

Aan ideeën geen gebrek voor de energietransitie. Maar wat is de beste strategie? Wat werkt, wat kost het en wat levert het op? En minstens zo belangrijk: hoe voer je het uit? Wij zoeken de talenten die denken en doen samenbrengen: van een doelgerichte strategie naar effectieve plannen én een doortastende implementatie.

Bekijk de vacatures
Language is changing...