Aan de slag met Transitie Landelijk Gebied

Landelijk gebied: het klinkt als rustig en vredig, tegenover de drukte van de stad. Maar datzelfde landelijk gebied komt meer dan ooit in beweging, met een ongekende omvang en dito impact. Een direct gevolg van de grote uitdagingen waar we voor staan.​
Aanpak transitie landelijk gebied
De toekomst van het landelijk gebied vraagt om keuzes. Het gaat over natuur en biodiversiteit, en dus om stikstof. Maar het gaat in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) evenzeer om droogte en wateroverlast, waterkwaliteit, bodemuitputting, agrarisch perspectief en leefbaarheid. Daarbij komt bovendien de woningbouwopgave die ruimte vraagt, plus de context van (Europese) wetgeving over natuurherstel.

Geen wonder dat er onrust en spanning ontstaat onder natuurorganisaties, boeren en bewoners, waarbij het aan de overheid is om het complex van belangen met elkaar in verband te brengen.

Nederland heeft daarom nieuw perspectief nodig, maar er moet ook echt wat gebéuren en dat lukt alleen als de belangrijke stakeholders samen de verbinding aangaan. 

Integrale aanpak, gebiedsgericht

De transitie van het landelijk gebied vraagt om een integrale aanpak en regionaal maatwerk, en om regie over het gebiedsgericht werken. Want niet alles kan overal, om met Johan Remkes te spreken, maar ook niet alles hoeft overal. Elk gebied heeft zijn eigen identiteit, uitdagingen en kwaliteiten. Ongemakkelijke keuzes zijn soms onvermijdelijk.

Maar tegelijk zijn het keuzes op basis waarvan natuur en landbouw samen de basis vormen voor een gedeelde en realistische visie, waarin een veerkrachtig natuurlijk systeem ook ruimte biedt aan de landbouw van de toekomst. Een gedeeld en realiseerbaar toekomstbeeld met perspectief voor natuur, boer en omgeving staat hierbij centraal.

Koeien die in een veld grazen, landelijk gebied Nederland

Van strategie naar uitvoering  

Collega's van Royal HaskoningDHV staan samen rond een tafel en bespreken een project
Een doelgericht proces
Een succesvol gebiedsproces vraagt meer dan technische domeinkennis alleen. Daarom koppelen we die vanuit onze integrale aanpak aan onze expertise op het gebied van participatie en stakeholdermanagement. Samenwerking en betrokkenheid zijn sleutelbegrippen voor een gedragen proces. We kennen de mensen en spreken de taal, aan de bestuurstafel en aan de keukentafel bij agrariërs.
Integrale expertise en ervaring
Integrale expertise en ervaring
We stellen onze inhoudelijke expertise en ervaring beschikbaar over de volle breedte: van stikstof tot water en bodem, van mobiliteit tot energie, van klimaat tot data science. Onze kracht zit in de integraliteit, in het verbinden van de verschillende kennisdomeinen. Dat geeft ook gemoedsrust - we ontzorgen onze opdrachtgevers.
implementatie transitie nederland water bodem
Daadkrachtige implementatie
We ontwikkelen samen met onze opdrachtgevers strategieën die ambities verbinden met realisme. Met onze inhoudelijke adviezen leveren we de onderbouwing voor groenblauwe plannen die op draagvlak kunnen rekenen. En we ondersteunen bij de doortastende uitvoering, waarbij zorgvuldigheid en tempo hand in hand gaan.
Chris van Doveren

In dit soort gevoelige processen is het zaak inhoudelijke kennis te koppelen aan participatie en stakeholdermanagement. Dat heb je nodig om partijen bij elkaar te brengen en draagvlak te creëren. Dat is precies wat wij bieden.

Chris van DoverenMarktmanager Transitie Landelijk Gebied
Chris van Doveren - Marktmanager Transitie Landelijk Gebied

Chrisvan Doveren

Marktmanager Transitie Landelijk Gebied

Duurzaam samenwerken: participatie en stakeholdermanagement

De vertaling van grote opgaven naar regionale en lokale schaal maakt ze allerminst minder complex. Om keuzes te kunnen maken is het zaak passende samenwerkingen tot stand te brengen, realiseerbare opties voor te leggen, betekenisvolle participatie te organiseren en draagvlak voor besluiten op te bouwen. Dit vraagt om maatwerkprocessen die beginnen bij kennis van en begrip voor wat er leeft. Verbinding is cruciaal, participatie en stakeholdermanagement zijn vanaf dag één onlosmakelijk onderdeel van het proces. Kernbegrippen zijn empathie, sensitiviteit en adaptief vermogen, zonder dat de vaart eruit gaat.
Werk vrouw zit op een hek voor een veld met koeien in een landelijk gebied in Nederland

Op basis van data de ruimtelijke puzzel leggen

Het leggen van de ruimtelijke puzzel verlangt het nemen van gefundeerde beslissingen over wat waar kan, en wat niet. Informatie vanuit data-analyse is daarvoor essentieel. Wij combineren data met diepgaande domeinkennis en vertalen dit in bijvoorbeeld kansen & bedreigingenkaarten, effect-kaarten en scenario’s. Interactieve viewers, dashboards en atlassen faciliteren de dialoog tussen gebiedspartners en andere belanghebbenden in gebiedsprocessen, gericht op de essentie, waarbij iedereen letterlijk hetzelfde beeld heeft. Zo helpen we onze klanten om gefundeerde afwegingen te maken. Ingewonnen data en slimme algoritmes maken het vervolgens mogelijk om te monitoren of geïmplementeerde maatregelen effect hebben.

De kracht van een vertrouwde partner

Als Royal HaskoningDHV hebben we acht regionale kantoren, met betrokken specialisten die weten wat er speelt, die de lokale gevoeligheden kennen. We zijn een stabiele, vertrouwde partner in een lerende aanpak; we zoeken samen naar wat wel werkt en wat niet. En we kunnen snel schakelen, zodat steeds de expertise beschikbaar is die gevraagd wordt. Vanuit noodzaak, betrokkenheid èn passie is het onze ambitie gezamenlijk te werken aan een vitaal toekomstbestendig landelijk gebied.

Geef jij vorm aan de transitie van het landelijk gebied?

In de transitie van het landelijk gebied komt een hele serie grote uitdagingen samen. Wij kiezen daarbij voor een integraal aanbod. Daarvoor hebben we nieuw talent en nieuwe kennis nodig, op vele gebieden: landbouw, mobiliteit, energie, natuur, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling en meer. Help ons de complexe ruimtelijke puzzel te leggen.

Werken bij Royal HaskoningDHV | Industrie Energie en gebouwen

De transities waar we onze kracht laten zien

Een toekomstbestendig Nederland krijgt vorm via ingrijpende transities die zich allemaal tegelijk aandienen, met elkaar samenhangen, elkaar kunnen versterken maar ook in de weg zitten. Daarom kiezen wij per definitie voor een integrale aanpak: alleen dan komen we tot duurzaam effectieve oplossingen.
Integrale aanpak transitie Nederland
Aanpak Transitie Nederland
Over een paar decennia wonen we in een veranderd land. Kijk naar de immense transities: klimaat, wonen, energie, landbouw, mobiliteit. We willen veel, op ons klein stukje van de wereld. Maar wat voor land kan dat worden en welke transitie gaan we maken? Dat moeten we nu bedenken.

Inpassing Energie infrastructuur
Inpassing energie-infrastructuur

Klimaatneutraal: dat is het doel voor 2050. Maar hoe maken we dat waar in de schaarse ruimte? Welke oplossingen passen het beste in steden, wijken en dorpen? Cruciaal daarbij is inpassing en participatie, zodat de belangen van de stakeholders tot hun recht komen en draagvlak ontstaat.

Klimaatadaptatie
Klimaatadaptatie
Wateroverlast door hevige plensbuien, of juist langdurige droogte. Klimaatverandering zet de ondergrond, met haar watersysteem, zwaar onder druk. Dat betekent dat we rekening houden met de natuurlijke processen van water en bodem. (water en bodem sturend)

Ontwikkeling stedelijk netwerk
Ontwikkeling Stedelijk Netwerk
De gezonde en vitale stad van de toekomst biedt voldoende passende woonruimte voor iedereen, inclusief een aantrekkelijke leefomgeving, alle belangrijke maatschappelijke voorzieningen en een adequate ontsluiting van en naar de regio.

Omgevingswet Faciliterend
Werken met de Omgevingswet
De Omgevingswet is een wet die de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigt en samenvoegt. De Omgevingswet zorgt voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving en ondersteunt op die manier alle opgaven in Nederland.

Mobiliteitstransitie
Mobiliteitstransitie
Mobiliteit krijgt een nieuw gezicht. De vraag verandert, de techniek biedt kansen. Dit vraagt om aanpassing van de fijnmazige structuur en een nieuwe balans tussen individuele wensen en collectieve ambities voor leefbaarheid en klimaat.

Language is changing...