Risicoanalyse verkeersveiligheid met de SPV-Viewer

In het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) ligt er voor gemeenten (en provincies) de opgave om de risico’s voor verkeersveiligheid in kaart te brengen en bijbehorende maatregelen te nemen. Met een risicoanalyse worden de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem in kaart gebracht: welke wegkenmerken, situaties of gedragingen van verkeersdeelnemers vormen een potentieel gevaar voor de verkeersveiligheid in uw provincie of gemeente?
Risicoanalyse verkeersveiligheid met de SPV-Viewer l Royal HaskoningDHV

SPV Stappenplan Risicoanalyse conform het Kennisnetwerk

Het Kennisnetwerk SPV heeft een stappenplan ontwikkeld voor het maken van een risicoanalyse waarmee provincies en gemeenten aan de slag kunnen. Het stappenplan is een praktische aanpak voor wegbeheerders om een risicoanalyse te kunnen maken van hun verkeerssysteem.

Dit stappenplan ziet er als volgt uit:

 • Stap 1
  Begin met de basis. Hoe is de bevolking samengesteld?
 • Stap 2
  Kijk naar de infrastructuur van wegen en fietspaden.
 • Stap 3
  Hoe hard rijden verkeersdeelnemers in uw gemeente?
 • Stap 4
  Hoeveel bestuurders rijden onder invloed van alcohol en drugs?
 • Stap 5
  Kijk ook naar ongevallen en verkeersslachtoffers.
 • Stap 6
  Prioriteren, welke risico’s pakken we als eerste aan?

Alle stappen in één overzicht: de SPV-Viewer

De 6 stappen worden overzichtelijk gebundeld in de SPV-Viewer. De SPV-Viewer biedt zo een duidelijke structuur voor data die nuttig zijn voor een gedegen risicoanalyse. De informatie wordt op gemeenteniveau getoond via verschillende kaartlagen die over elkaar heen gelegd kunnen worden. Veel informatie is tevens op wijk-, buurt- of zelfs wegniveau beschikbaar, zodat kan worden ingezoomd op specifieke aandachtsgebieden.

Direct inzicht in verkeersveiligheid

Met de SPV-Viewer van Royal HaskoningDHV hebben provincies en gemeenten direct inzicht in de huidige stand van de verkeersveiligheid in hun areaal. Door het bundelen van alle beschikbare informatie, op basis van het Kennisnetwerk SPV Stappenplan, krijgen wegbeheerders hun risicoanalyse op een eenduidige en eenvoudige manier gevisualiseerd in een interactief dashboard; de SPV-Viewer.

Bewezen effectief

De SPV-Viewer wordt inmiddels gebruikt in 6 provincies en circa 150 gemeenten in Nederland. Doordat de SPV-Viewer landelijk al zo veel wordt gebruikt, èn vanuit onze grondige verkeersveiligheidskennis, weten wij precies welke data zinvol zijn voor een gedegen risicoanalyse. Dit betreft zowel openbare als provincie- of gemeente specifieke data. Door onze actieve betrokkenheid bij diverse (inter)nationale innovaties in het werkveld verkeersveiligheid en mobiliteit, en onze directe contacten met de beheerders en leveranciers van diverse databronnen, weten we bovendien wat nuttige en haalbare mogelijkheden zijn voor uitbreiding van de al beschikbare datasets op korte termijn.

De SPV-viewer biedt een integrale blik op (relevante) data bij verkeersveiligheidsvraagstukken. De daarop te baseren analyses helpen bij afstemming met andere taakvelden (zoals ruimtelijke ordening en beheer) om uiteindelijk te komen tot een verkeersveilige en succesvolle inrichting van de openbare ruimte.

Maarten HijkoopBeleidsmedewerker Mobiliteit, gemeente Losser

De SPV-Viewer: dé tool voor risicoanalyse verkeersveiligheid

De SPV-Viewer van Royal HaskoningDHV is samen met verschillende wegbeheerders ontwikkeld en is dé tool voor het vastleggen van de risicoanalyse verkeersveiligheid. Het vormt een stevige basis waarmee provincies en gemeenten kunnen voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, om zo hun waardevolle bijdrage te leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in de eigen regio en het hele land.

Van inzicht naar risicogestuurd aanpakken

Een risicoanalyse met de SPV-Viewer brengt niet alleen de belangrijkste risico’s in kaart, het helpt ook om helder te krijgen welke risico’s prioriteit moeten krijgen. Waar zitten de grootste problemen en met welke risico’s ga je als eerste aan de slag? En daaruit volgend: Voor welke maatregelen maak je als eerste budget vrij en neem je op in je werkplannen?
Een risicoanalyse is daarmee een proactief instrument om risico’s in kaart te brengen en ongevallen te voorkómen door die risico’s aan te pakken en te komen tot een gedegen uitvoeringsprogramma.

Mogelijk heeft u interesse om met de SPV-Viewer aan de slag te gaan. We gaan hier graag met u over in gesprek.

Met de SPV-Viewer kan een wegbeheer de stappen van de risicoanalyse overzichtelijk doorlopen en raadplegen. De uitkomsten geven een eerste beeld waar verhoogde risico’s voorkomen via o.a. dashboards. Goed om hiermee het gesprek over risicoanalyse en de uitkomsten daarvan te voeren.

Marc SchrijenBeleidsmedewerker Verkeer & vervoer, Provincie Limburg
Peter Morsink - Senior consultant Transport & road safety

PeterMorsink

Senior consultant Transport & road safety

Language is changing...