CO2 Prestatieladder

Royal HaskoningDHV onderschrijft de urgentie van CO2-reductie om klimaatverandering te beperken. Vanuit het duurzaamheidsbeleid wordt sinds 2007 de CO2-uitstoot in beeld gebracht, worden doelen geformuleerd en reductiemaatregelen genomen. Daarnaast stimuleren we onze toeleveranciers en klanten om zich óók in te spannen voor CO2-reductie. In de afgelopen jaren heeft dit geresulteerd in een trede 5 certificaat voor de CO2-prestatieladder.
CO2 prestatieladder logo

Onze CO2-reductiedoelstellingen

In het kader van het duurzaamheidsbeleid en het bijbehorende programma zijn door de Executive Board CO2-reductiedoelstelling voor de korte en lange termijn voor het gehele bedrijf vastgesteld. De CO2-Prestatieladder certificaatdoelstellingen betreffen de Nederlandse onderdelen en zijn gelijk aan de bedrijfsbrede doelstellingen. Deze doelstellingen en de vorderingen die we maken in het bereiken daarvan zijn te vinden in de jaarrapportage en de voortgangsrapportage CO2-Prestatieladder.

Voor het realiseren van de doelen zijn meerjarige uitvoeringsagenda’s bepaald voor onze operatie. Daarnaast wordt er in de projecten die we doen gezocht naar mogelijkheden om CO2-reductie te bereiken bij onze klanten. Hiermee worden alle door ons beinvloedbare CO2-acties afgedekt.

Om het belang van CO2-reductie onder de aandacht te brengen wordt op uiteenlopende manieren gecommuniceerd over klimaatverandering, de behaalde resultaten en geplande initiatieven. Dit gebeurt via de website, ons interne intranet en via evenementen en nieuwsbrieven.

CO2-reductiemaatregelen op hoofdlijnen

Scope 1

CO2-reductie met betrekking tot het gebruik van gas in onze kantoren (in het kader van de reductiedoelstelling voor kantoor gerelateerde CO2). Denk hierbij aan initiatieven als het samenvoegen van kantoren, het verminderen van het aantal m2 en verhuizen naar duurzame panden. CO2-reductie door onze lease- en huurauto’s willen we verminderen door het stimuleren van schone mobiliteit (elektrisch rijden) en het stimuleren van flexibel werken, openbaar vervoer en fiets.

Scope 2

CO2-reductie met betrekking tot het gebruik van elektriciteit in onze kantoren (in het kader van de reductiedoelstelling voor kantoor gerelateerde CO2). Terugdringen van het aantal zakelijke vliegreizen door zorgvuldige afweging van het belang van de reis en door verbeteren van de mogelijkheden tot teleconferencing.

Scope 3

CO2-reductie in scope 3 willen we behalen door het aantal vluchten laag te houden en voorkeur te geven aan alternatieven (bijv. trein) of vluchten met de laagste koolstofuitstoot (rechtstreekse vluchten), indien vliegen essentieel is. We gaan wereldwijd elektrisch rijden toepassen en promoten voor zakelijk reizen en woon-werkverkeer. We willen een aanvullende vergoeding introduceren op basis van gereduceerde emissies bij woon-werk verkeer en ten slotte gaan we inzetten op het zo goed mogelijk faciliteren van thuiswerken.

CO2-reductie in projecten en initiatieven

Royal HaskoningDHV heeft veel kennis en ervaring in het ontwikkelen van duurzame oplossingen in alle sectoren waarin we actief zijn. Als onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van Royal HaskoningDHV sturen we pro-actief op het verbeteren van duurzaamheidsprestaties in de projecten die wij voor klanten uitvoeren. Hiervoor is een ondersteunend instrument ontwikkeld: de Purpose Matrix. Door het actief gebruik van deze matrix in onze projecten identificeren we mogelijkheden voor CO2-reductie, rekening houdend met de vragen vanuit klant en samenleving.

Royal HaskoningDHV neemt daarnaast ook initiatieven om samen met partners in de sector en omgeving CO2-reductie tot stand te brengen.

Documenten CO2-Prestatieladder

Certificaten

CO2-bewust certificaat niveau 5

CO2-rapportages en reductiedoelstellingen

De (half)jaarlijkse footprints, inclusief de status van de doelen (scope 1, 2 en 3):

Geheel 2023: Jaarrapportage CO2 Prestatieladder 2023
1e helft 2023: Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder 2023
Geheel 2022: Jaarrapportage CO2 Prestatieladder 2022
1e helft 2022: Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder 2022
Geheel 2021: Jaarrapportage CO2 Prestatieladder 2021
1e helft 2021: Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder 2021
Geheel 2020: Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2020
1ste helft 2020: Voortgangsrapportage CO2 prestatieladder 2020

Initiatieven

Overzicht keteninitiatieven
Ontwikkelingsproject: Kaumera Nereda
Ontwikkelingsproject: The Green Village

Deelname aan CO2-reductieprogramma

Duurzame leverancier 
Green Deal Duurzaam GWW 2.0
CO2 database
Anders reizen

Materiële emissies

Materiële emissies

Ketenanalyses

Royal HaskoningDHV - ketenanalyse Houten perronoverkapping
Royal HaskoningDHV - ketenanalyse Oeverbescherming
Royal HaskoningDHV - ketenanalyse Circulaire bewegwijzering
Royal HaskoningDHV - ketenanalyse Duurzaam vliegen
Royal HaskoningDHV - ketenanalyse CO2 ontwerptool voor circulaire brugdekken
Royal HaskoningDHV - ketenanalyse Sierra taxiway
Royal HaskoningDHV - ketenanalyse Betonliggers

Communicatie

Voor meer informatie over het CO2-reductiebeleid van Royal HaskoningDHV of de certificering in het kader van de CO2-prestatieladder, kunt u contact opnemen met Maurits Schaap (zie details onderaan).
Voor meer informatie over de CO2-prestatieladder, kijk op de website van SKAO.

Interne en externe communicatie over doelen, beleid en resultaten

Intern wordt via de beveiligde intranetsite van Royal HaskoningDHV berichten verspreid.
Extern: Annual Report

Maurits Schaap - Quality, Health, Safety & Environment

MauritsSchaap

Quality, Health, Safety & Environment

Language is changing...