Werken met de Omgevingswet

Na een lange aanloop is de Omgevingswet nu een feit. Wat betekent deze grootschalige wetswijziging voor private partijen en overheden? Graag helpen wij u met het werken met de Omgevingswet, zodat uw organisatie klaar is om zelf invulling te geven aan haar opgaven.
Neem contact opNeem contact op
Omgevingswet Faciliterend

Nederland is in transitie. Voor overheden en bedrijven betekent deze transitie een stapeling van opgaven met een grote impact op de fysieke leefomgeving en de schaarse openbare ruimte in Nederland. Denk aan de klimaat- en energietransitie, circulair ondernemen, het terugdringen van het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen, het (her)inrichten van het landelijk gebied en de bouw van grote aantallen duurzame en betaalbare woningen. 

Wettelijk kader voor ruimtelijke transities

De Omgevingswet vormt het belangrijkste wettelijk kader dat zorgt voor regie en houvast in deze transities. De wet biedt heldere regels en efficiëntere procedures voor bedrijven, gereedschappen voor meer regie en flexibiliteit voor overheden en meer inspraak voor inwoners. Althans, dat is de theorie. In de praktijk is de wet óók een uitdaging. De tijd van experimenteren, oefenen en anticiperen is bovendien voorbij: nu is het moment om te werken met de Omgevingswet.

Werken met de Omgevingswet: van omgevingsvisie via omgevingsplan naar activiteit

Werken met de Omgevingswet betekent het zetten van stappen; van beleidsmatige omgevingsvisies en programmering naar uitvoeringsgerichte omgevingsplannen en de vergunning voor concrete activiteiten. Voor overheden betekent dit het verbinden van lange ermijn doelen aan urgente  opgaven. Het draait daarbij om het in samenhang realiseren van maatschappelijke opgaven als extra woningen, ruimte voor ondernemingen, ruimte voor een toekomstbestendige energie-infrastructuur, meer groen en ruimte voor water. De juiste functies op de juiste plek. Van private en publieke partijen vraagt de wet om pro-activiteit, gezamenlijk overleg en, meer dan ooit, om visie. Visie op wat nodig is om maatschappelijke en bedrijfsmatige doelen te realiseren in een omgeving die steeds meer eisen stelt. 

Van praktische vergunningaanvraag tot strategisch masterplan

Mensen in overleg in zakelijke omgeving

De juiste combinatie van expertises

De impact van de Omgevingswet is groot én breed. De wet vraagt om de juiste combinatie van expertises. Royal HaskoningDHV heeft die in huis. Wij helpen u bij het overwinnen van de uitdagingen die de wet met zich meebrengt en bij het benutten van de kansen ervan. Wij ontzorgen, bieden inzicht en zorgen voor overzicht zodat u kunt en leert werken met de Omgevingswet.
Mensen in overleg

Dieptekennis van de Omgevingswet

Onze juristen werkten mee aan de stelselherziening. Onze planologen, juristen en technisch experts passen de wet ook al voor de invoering dagelijks toe. Managementconsultants en beleidsadviseurs staan u bij, bij de programmering en de implementatie binnen uw organisatie. Royal HaskoningDHV is daarmee bij uitstek uw partner voor het succesvol en toekomstbestendig werken met de Omgevingswet.
Stadje aan een rivier

Daadkrachtige realisatie

Uiteraard kunt u bij ons terecht voor een breed scala aan diensten. Zo kunnen we een vergunningenscan uitvoeren en staan we in praktische werksessies stil bij wat de wet voor uw organisatie en uw taken betekent. Maar we pakken ook graag strategische maatwerkopgaven op, zoals het realiseren van toekomstbestendige woonwijken. We helpen bedrijven met het formuleren van voorstellen voor verduurzaming en uitbreidingen, die binnen de wet én de geest daarvan passen. Met oog voor het economisch belang van het bedrijf én voor de leefbaarheid voor inwoners. De Omgevingswet vraagt om pioniers. We pionieren graag samen met u.

De tijd van oefenen en voorbereiden is voorbij

Alles wat we in Nederland op ruimtelijk gebied hebben geregeld krijgt met de Omgevingswet een nieuwe juridische inbedding. Dat is een forse uitdaging die tegelijkertijd een unieke kans biedt om onze fysieke leefomgeving toekomstbestendig in te richten. De tijd van oefenen en voorbereiden is voorbij: we gaan er nu mee werken.
Christiaan SoerSenior Legal Consultant / Leading Professional Omgevingswet
Whitepaper

Procedureschema’s Omgevingswet

Elke opgave of ontwikkeling is uniek en vergt een eigen afweging over het in te zetten instrument en de te volgen procedure. Toch bepaalt de Omgevingswet enkele vaststaande uitgangspunten over de procedures. Deze uitgangspunten hebben we in schema’s opgenomen. Dit hebben we gedaan voor:

  • De procedure voor het wijzigen van het omgevingsplan
  • De procedure voor de omgevingsvergunning: reguliere voorbereidingsprocedure
  • De procedure voor de omgevingsvergunning: uitgebreide voorbereidingsprocedure
Download de whitepaper
Omgevingswet cover whitepaper
Christiaan  Soer - Leading Professional Omgevingswet

Christiaan Soer

Leading Professional Omgevingswet

Wil jij bijdragen aan transitie Nederland en helpen bij het werken met de Omgevingswet?

De Omgevingswet zorgt voor een verschuiving in de benadering van de fysieke leefomgeving en de schaarse openbare ruimte in Nederland. Wij zijn op zoek naar professionals die hieraan een bijdrage willen leveren. Van juristen en planologen en tot adviseurs op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, milieu en omgeving, duurzaamheid en omgevingsmanagement. Jij bent nodig om een bijdrage te leveren aan de transities in Nederland en de implementatie van de Omgevingswet tot een succes te maken.

Twee mensen in gesprek
Language is changing...