De Omgevingswet voor overheden: samen op weg

De Omgevingswet vormt het kader voor de transitie van de fysieke leefomgeving in Nederland. De leidraad, voor alle overheden, is het vinden van de optimale balans tussen het beschermen en benutten van die omgeving. Voor huidige en toekomstige generaties.
omgevingswet en overheden

Alle overheden hebben te maken met de Omgevingswet. Onder deze wet krijgen de transities in Nederland vorm. Voor alle overheden betekent dit het maken van politieke en bestuurlijke keuzes aan de voorkant en duidelijke procesafspraken aan de achterkant. Samen vormen deze keuzes en afspraken de basis voor de (her)inrichting van onze fysieke leefomgeving.

De Omgevingswet voor gemeenten: ruimte krijgen, ruimte bieden

De impact van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op ambtelijke en bestuurlijke organisaties is groot. Het is een hele klus om decennia aan ervaring met bestemmingsplannen, vergunningen en verordeningen te vertalen naar omgevingsplannen, -programma’s en -vergunningen. 

Een omgevingsplan is veel meer dan een set bestemmingsplannen met een nietje erdoor. Het is de optelsom van de activiteiten én de impact van die activiteiten op de omgeving waar die activiteiten plaatsvinden. Bij het mogelijk maken van nieuwe initiatieven balanceert u voortdurend tussen beschermen en benutten van de leefomgeving. Het aantal claims op die omgeving neemt in omvang en diversiteit alleen maar toe.

Als gemeente heeft u in de Omgevingswet meer bevoegdheden om de regels te ontwerpen die gelden voor uw grondgebied. Vanuit uw rol geeft u richting en ruimte aan initiatieven uit de markt en vanuit de samenleving. Zo werkt u opgavegericht en samen mét inwoners, private partijen en andere betrokkenen aan de toekomstbestendige en hoogwaardige inrichting van de fysieke leefomgeving binnen de grenzen van uw gemeente. 

Maatwerk voor alle overheden

De Omgevingswet heeft impact op alle overheden, op uw taken en op de manier waarop u die taken uitvoert. 

Dijklandschap

Als medewerker van een waterschap moet u bijvoorbeeld weten hoe de Omgevingswet de planning beïnvloedt van een dijkverzwaring, een eenmalige tunnelrenovatie of de reguliere opschoning van waterwegen in uw verzorgingsgebied.

Snelweg met brug
Werkt u bij of voor een provincie, dan is de wet een richtsnoer voor bijvoorbeeld gebiedsgerichte (her)inrichting van het landelijk gebied, de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en uw betrokkenheid bij gemeentelijke woningbouwplannen.
Stadsgezicht
De wet geeft waterschappen en provincies ook de rol om te adviseren over gemeentelijke omgevingsvisies. Voor omgevingsdiensten is ze een kader op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).
Speeltuintje in wijk
Voor gemeenten heeft de Omgevingswet de meest fundamentele en ingrijpende gevolgen. Gemeenten moeten de komende jaren aan de slag met het opstellen van het omgevingsplan. In 2032 moet dit plan voldoen aan de Omgevingswet.

Kortom: de Omgevingswet is voor alle overheden de leidraad om samen met private partijen en inwoners te werken aan een leefbaar Nederland dat klaar is voor de toekomst.

Werken met de Omgevingswet: Inzicht, overzicht en verbinding  

Werken met de Omgevingswet is voor alle betrokkenen nieuw. Dit betekent pionieren. Wij pionieren graag samen met u. Wij gaan met uw team aan de slag met uw opgaven. 

Mensen in gesprek

Samen pionieren met de Omgevingswet

Samen pionieren betekent van en met elkaar leren en samen inzicht krijgen in wat de Omgevingswet voor ons betekent. En samen groeien, zodat uw organisatie klaar is om zelf invulling te geven aan haar opgaven. Dat zien wij als onze verantwoordelijkheid. Of dit nu onder de vleugels van een gemeente, een provincie of een waterschap is: we helpen u binnen de kaders van de wet aan overzicht. Zodat u in verbinding met alle belanghebbenden uw doelen waar kunt maken.  
Mensen in overleg

Integrale aanpak 

We informeren, begeleiden, adviseren en voeren uit. Samen met u. We helpen concreet bij het opstellen en updaten van omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsvergunningen. En bij het maken van omgevingsprogramma’s en het inrichten van omgevingsmanagement. We geven antwoorden op vragen over beleid, strategie en concrete projecten. 

Het uitwisselen van kennis, ervaring en inzichten is daarbij cruciaal. Het integreren en overzetten van bestemmingsplannen, vergunningen, besluiten en verordeningen is een hele klus. Wij zorgen dat het omgevingsplan waarin al die regelgeving landt, voldoet aan de wettelijke eisen. Wij denken met u na over een structuur en inrichting die bij uw organisatie en beleidswensen passen. En we zorgen dat u klaar bent om nieuwe aanvragen en initiatieven te faciliteren.
Spreker legt uit

Cultuurverandering

Werken met de Omgevingswet vraagt niet in de laatste plaats om een cultuurverandering. De wet vraagt om samenwerking, een proactieve houding, lef en daadkracht. Cultuurverandering gaat niet vanzelf. Er is aandacht nodig voor persoonlijke voorkeuren, historie en identiteit. Dit is het gespreksonderwerp in werksessies. We zoeken verbinding door het bieden van comfort en werken aan vertrouwen. Daarbij horen heldere procedures en werkwijzen, verdeeld in haalbare stappen. 
Kortom, met de Omgevingswet in de hand werkt u aan de (her)inrichting van Nederland. Een inrichting waar de schaarse ruimte wordt verdeeld op basis van de juiste prioriteiten. Wij helpen u daarbij en bieden passende ondersteuning zodat u in staat bent om zelf de juiste keuzes te maken. Samen, met oog voor de wensen van de private partijen en inwoners pionieren we op weg naar een gezonde en veilige fysieke leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties.
Vraag  of opmerking? - Neem contact op met onze experts Omgevingswet

Vraag of opmerking?

Neem contact op met onze experts Omgevingswet

Wil jij bijdragen aan transitie Nederland en helpen bij het werken met de Omgevingswet?

De Omgevingswet zorgt voor een verschuiving in de benadering van de fysieke leefomgeving en de schaarse openbare ruimte in Nederland. Wij zijn op zoek naar professionals die hieraan een bijdrage willen leveren. Van juristen en planologen en tot adviseurs op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, milieu en omgeving, duurzaamheid en omgevingsmanagement. Jij bent nodig om een bijdrage te leveren aan de transities in Nederland en de implementatie van de Omgevingswet tot een succes te maken.

Twee mensen in gesprek
Language is changing...